Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Vzdělávací program

Zkrácená verze

ŠVP MŠ Kodaňská Plná verze

Charakteristika vzdělávacího programu

Naším mottem je ,,Jak to chodí celý rok“. ŠVP vychází z RVP, opírá se o prvky ,, Zdravé MŠ‘‘, Kurikula předškolní výchovy, Barevných kamínků a metodických listů Raabe, z prvků programu ,,Začít spolu“. Základní témata i podtémata si učitelky volí samy, formulují je a doplňují tématy vzešlými z aktuálních a spontánně vzniklých situací. Hlavním úkolem je rozvíjet rozumové a emocionální schopnosti dětí, poskytovat dětem dostatek podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Vždy musíme respektovat  individuální vývojové možnosti. Vzdělávací program umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Vzdělávací záměr vzdělávacího programu

Rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potencionálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás. K člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě zemi k lidovým tradicím a zvykům.

Co vzdělávací program předpokládá

Respektování specifiky předškolního vzdělávání, metod a forem práce dle RVP:

 • Pedagog respektuje sociální, fyziologické a emoční potřeby dětí určité věkové skupiny konkrétním rozpracováním tematické části vzdělávacího programu do denní nabídky dětem

 • Veškeré činnosti organizuje pedagog pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo, jistě, bezpečně a spokojeně v podnětném, obsahově bohatém prostředí

 • Pedagog respektuje individualitu každého dítěte. Vede záznam o vzdělávacích pokrocích dítěte, tak aby další pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, a aby bylo dítě motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí a cítilo se úspěšně, svým okolím uznávané

 • Uplatňujeme metody formou – UČENÍ HROU

 • Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat

 • Podněcujeme radost z učení a zájem poznávat nové

Podmínky vzdělávání

Materiální podmínky

Škola je z větší části vybavena novým nábytkem odpovídajícím  dnešním hygienickým a bezpečnostním předpisům. Třídy jsou dostatečně velké, světlé pro daný počet dětí. Hračky, pomůcky a další materiály jsou průběžně a dle potřeby doplňovány a obnovovány. Všechny potřeby ( hračky i materiál ) slouží dětem, jsou v jejich dosahu.

Životospráva

Mateřská škola má vlastní kuchyň. Strava je dětem předkládána 3krát denně, je pestrá s dodatkem ovoce a zeleniny. V průběhu dne dodržují děti pitný režim. Denní řád je přizpůsoben potřebám dětí. Pobyt dětí venku je dostatečně dlouhý a je řízen okamžitou kvalitou ovzduší. Škola se snaží zajistit dětem dostatek pohybu nejen venku, ale i v prostorách školy

Psychosociální podmínky

Všechny pracovnice školy se snaží vytvořit pro děti v MŠ bezpečné prostředí. Nové dítě má vždy prostor na zadaptování v novém prostředí. Všichni zaměstnanci školy respektují přání a potřeby dětí, snaží se o nenásilnou pomoc v uspokojování jejich potřeb. Děti se pohybují v klidném a pohodovém prostředí s citlivým přístupem všech dospělých. Nejsou zbytečně zatěžovány neúměrnými úkoly. Důležité je zachovat rovnocenné jednáni se všemi dětmi. Všechny děti mají určitou míru osobní svobody a volnosti pouze s přihlédnutím k dodržování řádu a režimu školy.

Spolupráce rodičů

Rodiče děti do MŠ přivádějí a odvádějí dle svých časových potřeb s přihlédnutím k režimu a provozu školy. Mohou se kdykoliv zúčastnit různých výchovně – vzdělávacích programů a projektů  v MŠ. Mohou společně řešit plánování programů školy. Pedagogové i rodiče se snaží o oboustranné jednání založené na důvěře a kladných vztazích, a tak spolu vytvářejí klidné prostředí pro práci a péči o děti. Pedagogové pravidelné informují rodiče o jednotlivých dětech a jejich rozvoji. Snaží se rodičům pomáhat, podle potřeby radit a doporučovat odbornou pomoc (logoped, psycholog).

Hlavní činnosti předškolního vzdělávání

Dítě a jeho tělo:

 • Umožňuje manipulaci s různým náčiním a materiálem

 • Zařazovat činnosti zdravotně zaměřené

 • Rozvíjení hudební a hudebně pohybové znalosti

 • Umožňovat dětem jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

 • Zařazovat činnosti zaměřené k získání poznatků o zdraví, lidském těle, bezpečí a sportu

 • Procvičovat návyky k zdravému životnímu stylu (např. otužováním)

Dítě a jeho psychika

 • Zařazovat artikulační, sluchové, rytmické hry, slovní hádanky, hry se slovy

 • Vytvářet podmínky pro společné i individuální rozhovory( vyprávění vlastních zážitků, popis obrazového materiálu……)

 • Hodnotit slovní aktivity vlastní i ostatních, vyřizovat vzkazy a zprávy

 • Snažit se o samostatný slovní projev na dané téma

 • Sledování divadelních představení

 • Vyprávění toho s co dítě shlédlo

 • Zařazovat přednes básní, zpěv písní a dramatizace pohádek

 • Grafické napodobování symbolů, které se později změní v čísla a písmena

Dítě a ten druhý

 • Zajistit dětem kladné vzory v chování k druhým

 • Dostatek různých příležitostí k vzájemné komunikaci mezi dětmi

 • Zapojit děti do různých her ( dramatické, hudební, pohybové)

 • Zajistit dětem hry v různě velkých skupinách podle jejich přání

 • Podporovat vzájemné přátelství

 • Navazovat situace, kdy je třeba prokázat ohleduplnost a pomoc druhým

 • Zajistit literární díla s tématy vztahů mezi lidmi

Dítě a společnost

 • vytvářet kulturní a sociálně pohodové prostředí

 • poznávat a uznávat hodnotu lidské práce

 • zapojovat děti do příprav společných oslav a slavností ( zvyky, vánoce, velikonoce, tradice, sportovní akce aj.)

 • seznamování s lidovou slovesností, kulturními tradicemi, hudbou, výtvarným uměním, zvyky

Dítě a svět

 • přirozené poznávání světa přírody, kultury, techniky

 • umožnit manipulaci a experimenty s různými materiály

 • práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využívání encyklopedií

 • seznamovat se s kulturou místa, kde žijí

 • získat poučení o nebezpečných vlivech prostředí a způsob jak se chránit

Rámcové cíle

Naším záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést e tak, aby na konci svého předškolního období bylo relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života,  které jsou na ě běžně kladeny.

Proto sledujeme tyto rámcové cíle:

 • rozvíjení dítěte, jeho učení  a poznání

 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Očekávané kompetence:

 • kompetence k učení

 • kompetence k řešení problémů

 • kompetence komunikativní

 • kompetence sociální a personální

 • kompetence činnostní a občanské

kompetence k učení:

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě

 • odhaluje své síly, učí se hodnotit své pokroky i oceňovat výkony druhých

kompetence k řešení problémů:

 • řeší problémy na které nestačí, známé a opakující situace se snaží řešit samostatně

 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší a experimentuje, vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty

 • chápe, že vyhýbat se řešení problém nevede k cíli, ale že jejich včasné řešení je naopak výhodou

komunikativní kompetence:

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně zformulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky

 • domlouvá se slovy i gesty

 • v běžných situacích reaguje bez zábran a ostychu

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky, a že je možno se jim učit

sociální a personální kompetence:

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

 • uvědomuje si, že za sebe i za své jednání odpovídá a nese důsledky

 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování , ponižování, lhostejnost a násilí se nevyplácí, a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou

Spolupráce s ostatními partnery

Spolupráce se ZŠ Kodaňská – návštěva našich prvňáčků, Mikulášská nadílka, spolupráce s ředitelkou školy.

SPgŠ – praxe žákyň.

Vyšší zdravotnická škola Praha 5 – praxe

Časopis pastelka – účast na různých výtvarných akcích

Zájmové aktivity

Vzhledem k tomu, že naším hlavním cílem je všestranný rozvoj dítěte, nabízí naše škola nadstandardní aktivity, pro zlepšení všech dovedností dítěte. Výběr do zájmových kroužků provádí samy učitelky na základě zjištění schopností a potřeb dětí. Zájem o zařazení do kroužku bývá značný a převažuje možnosti školy. Kroužky vedou učitelky a jsou bezplatné.

Aj - 1x týdně

ČJ - 1x týdně - kroužek pro děti s OMJ

Logopedie - 1x týdně 

Plavání - 1x týdně dochází na plavecký stadion Slavie

Sokolínek - 1x týdně dochází do Sokola Vršovice

 

Vzdělávací obsah ŠVP

Charakteristika integrovaných bloků

Integrované bloky přispívají k rozvoji a učení dítěte v různých oblastech ( biologické, psychologické, sociální). Dítě má možnost získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávat žádoucí hodnoty a získávat samostatné postoje. Bloky umožňují naplnit mnohostranně pestrou nabídku činností intelektových  i praktických. Podněty pro obsah bloku je odvozen z očekávaných výstupů. Jsou voleny tak, že bezprostředně souvisí s přirozeným životem a s konkrétním prostředím dětí, které jim je blízké, pro ně zajímavé a užitečné. Vychází z jejich praktické zkušenosti a jsou součástí reálného světa, který děti oklopuje.