Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Organizační řád školy

Organizace mateřské školy – informace pro rodiče

 

 1. Děti se přijímají do MŠ od 6,30 do 8,00 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze přivést dítě později ( lékař, rodinné důvody). ŠKOLA SE V 8:00 HODIN UZAVÍRÁ
 2. Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby předají dítě učitelce ve třídě!
 3. Dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!

 - doba vyzvedávání dětí po obědě je stanovena od   12:30 – 12:50 hodin

- doba vyzvedávání dětí odpoledne je stanovena od 15:00 – 17:00 hodin

 

 1. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!
 2. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, jsou zákonní zástupci povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!
 3. Zákonní zástupci jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny, e-mailové adresy.
 4. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit do 7:45 hodin daného dne.
 5. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné
 6. Rodiče jsou povinni zaplatit včas provozní náklady.
 7. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.
 8. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.
 9. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).
 10. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zákonného zástupce dítěte tehdy:

-           když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy

-           když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je   bezúspěšné.

-           když není řádně prováděna platba stravného a úplaty

14. Rodiče jsou povinni řídit se školním řádem a dbát na jeho dodržování.

15. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od zákonného zástupce či jím pověřené osoby do doby převzetí dítěte zákonnými zástupci či jím pověřenou osobou.