Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Organizační řád školy

  Organizační řád školy  
  (Zpracovaný v souladu se zákonem 561/2004 - školský zákon)  
1.
Provozovatelem školy je MČ Praha 10
 
2.
Provoz školy je od 6.30 – 17.00 hodin
 
3.
Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Dále pak zabezpečí pobyt dítěte pro zaměstnané matky v jiné MŠ.
 
4.
Přijímací řízení do MŠ:
 
 
  • Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě s obcí
  • O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy,popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
  • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku
 
5.
Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání:
 
 
  • Jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší dva týdny
  • Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
  • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař
  • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou jiný termín
 
6.
Výši úplaty stanovuje ředitelka školy. Ke každému 1.9. se mění, vzhledem k počtu předškolních dětí.
 
7.
Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně
 
8.
MŠ se z bezpečnostních důvodů zavírá v 8,00 hodin
 
9.
Zákonní zástupci dítěte předají dítě učitelce nebo jinému zaměstnanci školy a teprve potom mohou budovu školy opustit
 
10.
Děti nesmí docházet do MŠ bez doprovodu. Jinak je to považováno za hrubé porušení školního řádu
 
11.
Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dítěte od jejich zákonných zástupců do doby jejich předání jim, nebo jiné pověřené osobě.
 
12.
Zákonní zástupci dítěte, k vyzvedávání dítěte, písemně pověří jinou osobu. Bez tohoto pověření nemůže být jiné osobě dítě vydáno, než rodičům.
 
13.
Dítě v MŠ potřebuje: celé náhradní oblečení, sportovní oblečení na zahradu, bačkory a pyžamo. Vše musí být podepsané
 
14.
Konzultační hodiny s ředitelkou školy dle dohody