Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Mateřská škola Kodaňská, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ),  ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů :

jméno a příjmení; rodné číslo ( popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti,žákovi nebo studentovi přiděleno ); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,

ID DS: ux5kxir

E-mail: skolka@mskodanska.cz

nebo poštou na adrese: Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14 příspěvková organizace, Praha 10, Kodaňská 989/14

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním údajů.

 

Jmenovaný pověřenec pro školu: Pávková Viera

Telefonní číslo: +420 601 333 185

E-mail: vierapavkova@gmail.com