Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

Vnitřní řád vyplývá ze:

  1. Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování . . . , ve znění

pozdějších předpisů.

Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zákona 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení EU č. 852/2004 Sb. o hygieně potravin ve  znění pozdějších předpisů.

Zákona č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Dále se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

 

2. Organizace školního stravování:

Každé dítě na zařízení školy v době výdeje stravy je povinno se stravovat.

Každé dítě má právo na odběr 1ks  přesnídávky, 1ks oběda, 1ks svačiny.

ŠJ nezajišťuje dietní stravování. Děti s alergiemi na různé potraviny doloží potvrzení od lékaře.

Dítě je přihlášeno ke stravování vyplněním evidenčního listu strávníka. Cena jídla se stanoví podle věku dítěte dosaženého ve školním roce – září až srpen.

Dítě má nárok na stravu bez mzdových a věcných nákladů pouze v době přítomnosti ve škole.

První den nemoci, neplánované nepřítomnosti, kdy již nebylo možné stravu odhlásit, si může rodič vyzvednout oběd do jídlonosiče v době výdeje v kuchyni školní jídelny, přesnídávku a svačinu v době výdeje na příslušné třídě.

Doplňková jídla nelze z hygienických důvodů uchovávat, odebrat je lze pouze v době výdeje. Vydaná strava je určena k okamžité spotřebě, po jejím vydání zákonným zástupcům škola neručí za způsob uchování jídla.

V případě neodhlášení stravy v další dny nemoci bude strava účtována za plnou cenu a může být odebrána. Oběd a doplňková jídla si rodič vyzvedne v době výdeje stravy – přesnídávku /od 8.00 hod. do 8.45 hod. na třídě/, oběd /od 11.00 hod do 11.30 hod. v kuchyni školní jídelny/ a svačinu /od 14.00 hod. do 14.30 hod. na třídě/. Rozdíl ceny stravného /mzdové a věcné náklady/ se účtují ze stravného.

 

3. Přihlašování a odhlašování stravy:

Děti jsou od data nástupu na evidenčním listu strávníka přihlášené ke stravování, pouze se odhlašují.

Zákonný zástupce může odhlašovat stravu telefonicky na č. 737 070 247

Odhlášky na další den je nutné provést do 7:45 hodin, po této době se normuje jídlo na další den dle počtu přihlášených strávníků.

V době uzavření mateřské školy, přes prázdniny a v době svátků, jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech uzavření budou s předstihem strávníci informováni na nástěnce u vchodu do mateřské školy.

V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Cena stravy pro tyto cizí děti je stejná jako stanovená cena pro vlastní strávníky.

 

4. Úhrada stravného:

Stravné se platí zálohově, předem na účet MŠ do 15. dne předcházejícího měsíce. Vyúčtování úhrady za stravování bude provedeno 2 x ročně zasláním na účet uvedený v evidenčním listě strávníka.

- bankovní spojení: 30015-292259339/0800

- variabilní symbol: rodiče obdrží na třídních schůzkách a bude platný po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy

Dítě, které nemá zaplacenou stravu, může být vyloučeno z docházky do MŠ.

 

5. Dohled v době podávání jídel:

Děti se stravují na jednotlivých třídách. Dodržují stanovená pravidla školy i třídy, chovají se dle pravidel slušného chování. Jsou vedeny k estetice, kultuře a zásadám správného stolování, samostatnosti a sebeobsluze. Školní jídelna je organizační součástí mateřské školy, proto se na chování dětí vztahují pravidla uvedená ve Školním řádu MŠ. Děti mají za povinnost šetrně zacházet s majetkem školy. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí v době stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci.

 Ceny stravného platné od 1. 9. 2023

dítě do 6 let                                                                dítě 7 let

přesnídávka:    11,- Kč                                     přesnídávka:             12,- Kč 

oběd:               30,- Kč                                     oběd:                         33,- Kč

svačina:           11,- Kč                                     svačina:                    11,- Kč

Cena:              52,- Kč                                   Cena:                        56,- Kč

 

 6. Jídelní lístek:

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem. Cena pitného režimu je zahrnuta v celodenní stravě.

Jídelní lístek a vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce a na emailové adrese www.mskodanska.cz.

Zákonní zástupci byli informování o obsahu a vydaní vnitřního řádu před nástupem dítěte do MŠ.

Dotazy a připomínky k provozu ŠJ přijímá Ĺubica Kubrichtová, vedoucí ŠJ při MŠ Kodaňská