Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Oficiální název

Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 14/989, příspěvková organizace

 

Důvod a způsob založení

Mateřská škola byla zřízena dne 1.7.2001 jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je MČ Praha 10, Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10, IČ 00 063 941.

Hlavní činností školy je zajištění předškolní výchovy pro děti předškolního věku ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Škola dále zajišťuje školní stravování pro děti mateřské školy ve smyslu § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, která je jmenována a odvolávána v souladu s § 166 zákona č. 561/2004. Sb.,školský zákon. Organizační struktura je popsána v Organizačním řádu.

 

Kontaktní spojení

Sídlo: Kodaňská 14/989, 101 00 Praha 10 – Vršovice

E-mailová adresa:    skolka@mskodanska.cz

Webové stránky:      www.mskodanska.cz

Telefonní číslo:         271 720 261

ID datové schránky: ux5kxir

 

Bankovní spojení

Česká spořitelna, číslo účtu:

Hlavní účet                          292259339/0800

Účet školné                   19-292259339/0800

Účet stravné           30015-292259339/0800

 

Identifikační číslo

70 924 228

 

Dokumenty školy

Zřizovací listina

Školní řád

Organizační řád

Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí v listinné podobě v ředitelně MŠ

Dokumentace BOZP a PO v listinné podobě v ředitelně MŠ

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace v listinné podobě v ředitelně MŠ

Soubor vnitřních směrnic a předpisů v listinné podobě v ředitelně MŠ

 

Rozpočet školy

 

Rozpočet mateřské školy a střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách MČ Praha 10  https://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet-prispevkovych-organizaci

 

Žádosti o informace

 

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

 

Popisy postupů

 

Zápis do mateřské školy probíhá dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon). Zápis probíhá vždy v květnu, přesný termín je vždy s předstihem oznámen na webových stránkách MČ Praha 10, webových stránkách mateřské školy a vývěskou v mateřské škole.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dítěte a předloží:

  • svůj občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které v daném školním roce plnit povinné předškolní vzdělávání.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných v každé  MŠ.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo si je v MŠ, po dohodě s ředitelkou školy, nebo v době dnů otevřených dveří v MŠ vyzvednout.

V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelek MŠ.

 

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis(na webu MŠ). Zákonní zástupci „předzapíší“ své dítě do vybrané MŠ a v den řádného zápisu přijdou do MŠ již s vyplněnou žádostí a výše uvedenými doklady. Tento předzápis rodičům i ředitelkám MŠ velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu dítěte.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí, které si rodiče vyzvednou osobně v MŠ. Současně při převzetí tohoto rozhodnutí podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“)o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ v případě, podali-li duplicitně také žádost o přijetí do další MŠ.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

 

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky MŠ, kde bude po zápisech vyvěšen seznam přijatých dětí, uvedených pod kódy, které rodiče získají při zápisu. 

 

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

 

Opravné prostředky

 

Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy je možno podat odvolání k nadřízenému orgánu, kterým je Magistrát HMP prostřednictvím ředitelky mateřské školy

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Formuláře

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Oznámení o individuálním vzdělávání

Zápisový lístek

 

Nejdůležitější používané předpisy

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve platném znění (školský zákon)

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve platném znění