Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Kodaňská 14/989, zřizované městskou částí Praha 10

 pro zápis na školní rok 2021/22

 

   V souladu se Z.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a s V. č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka MŠ Kodaňská 989/14, Praha 10 níže uvedená kritéria:

 

1)          Děti 5 a více leté k 31. 8. 2021 Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a odst. 1  ŠZ), s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 10 a které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021).  Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do  31. 8. 2021 pěti let k zápisu předškolnímu vzdělávání.

2)         Děti 4 leté k 31. 8. 2021 Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ), s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 10) a které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného  v rejstříku škol a školských zařízení. 

3)         Děti 3 leté k 31. 8. 2021. Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu  (tj. území MČ Praha 10), které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

4)          Děti 2 leté  Děti dvouleté nemají na přijetí právní nárok. Mohou být přijaté v případě volné kapacity za těchto podmínek: -  místo trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 10), dosažení nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2021, -  seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v Rejstříku škol a školských zařízení. Naše mateřská škola, vzhledem k dosavadnímu věkovému složení přijímaných dětí, nesplňuje všechny podmínky ke vzdělávání dětí od dvou do tří let.

 

 

Kritéria: Děti v posledním roce před zahájením školní docházky 

             6 letí – děti s  OŠD 

             5letí - děti Předškoláci Bydliště dítěte MČ P 10

             Věk dítěte –  dosažení věkové hranice k 31.8.2021  - 4 roky,3 roky

 

Poznámka:

  1. V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle věku od nejstarších a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení.
  2. V případě, že se k zápisu dostaví více uchazečů stejného data narození, než lze přijmout, přistoupí ředitelka školy k losování.

 

 

V Praze, dne 22. 3. 2021                                                                   Hana Haškovcová, ředitelka MŠ