Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10 od školního roku 2022/2023 

 

                              Seznam přijatých dětí 1.kolo

 

17.5.2022 a 18.5.2022 od 10:00 - 12:00 hod  a  od 13:00 - 16:00 hod si můžete přijít vyzvednout "Rozhodnutí o přijetí" a zároveň odevzdat "Zápisový lístek", pokud se rozhodnete vzdělávat Vaše dítě v naší MŠ.

                                                                                 

                                                                                                     Děkujeme za dodržení daných termínů

 

 

Vážení rodiče,

5.5.2022 byl odeslán na Vaše e-mailové adresy dokument s registračním číslem, pod kterým je vedena "Žádost o předškolní vzdělávání" Vašeho dítěte v přijímacím řízení. Zkontrolujte si, zda jste dokument obdrželi. Pokud se stalo, že nedorazil, kontaktujte prosím školu.

 

                                                                                                  Děkujeme 

 

Průběh zápisu do mateřské školy pro rok 2022/23

 

13.5.2022 –         vyvěšení prvního kola přijímacího řízení ( POZOR – není to konečný seznam )

Do 18.5.2022 –   odevzdání „Zápisových lístků“ ( pokud zákonní zástupci podali více Přihlášek

                            k předškolnímu vzdělávání a budou přijati do více MŠ, odevzdají na vybranou

                            školu „Zápisový lístek“, kterým potvrdí svůj úmysl vzdělávat své dítě v dané

                            MŠ. Zároveň tím udělí škole „Plnou moc“ ke stažení duplicitních přihlášek na

                            ostatních mateřských školách. Tím se uvolní duplicitní místa pro ostatní děti

                            „pod čarou“.

24.5.2022 –         zveřejnění konečného seznamu přijatých dětí pro školní rok 2022/23 na

                            webových stránkách školy a ve venkovní vitríně

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno jeho zákonným zástupcům prostřednictvím pošty nebo soukromé datové schránky.

 

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí.

 

Vedení školy společně s městskou částí Praha 10 si tímto dovoluje apelovat na zákonné zástupce dětí, aby omezili duplicitní podávání žádostí do více škol o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

                                                                                                                                           Hana Haškovcová

                                                                                                                                              Ředitelka školy

 

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Kodaňská 989/14, zřizované městskou částí Praha 10

 pro zápis na školní rok 2022/23

 

  

 

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14 stanovila níže uvedená kritéria, dle kterých bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu s ustanovením zákona 561/2004 Sb., § 165, ods. 2, písm. b, ve znění pozdějších předpisů.

  • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha 10. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2022 věku pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha 10, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne čtvrtého roku věku, seřazené od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha 10, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 

 

Poznámka:

  1. V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle věku od nejstarších a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení.
  2. V případě, že se k zápisu dostaví více uchazečů stejného data narození, než lze přijmout, přistoupí ředitelka školy k losování.

 

 

 

 

Tato kritéria nabývají platnosti 1.3.2022

V Praze dne 1.3.2022

 

                                                                                                                          Hana Haškovcová, ředitelka MŠ

 

 

Zápis dětí - cizinců

ZÁPIS DĚTÍ - CIZINCŮ, KTEŘÍ POBÝVAJÍ V MČ PRAHA 10 OD 24. 2. 2022 (UKRAJINSKÉ DĚTI)

 

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se výše uvedené termíny zápisů netýkají cizinců - ukrajinských dětí (opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace).

Pro tyto děti stanoví ředitel základní nebo mateřské školy místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo základnímu vzdělávání, a to v době od 1. 6. do 15. 7. 2022. K tomuto zápisu může podat žádost o přijetí pouze cizinec. Cizinec nemůže podat žádost o přijetí v řádném termínu uvedeném výše.