Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Kodaňská 14/989, zřizované městskou částí Praha 10

 pro zápis na školní rok 2018/19 

 

Kritérium Počet bodů
Trvalý pobyt na území MČ Praha 10 - spádovost                       30
Věk dítěte 6 let - OŠD (1.9.2011-31.8.2012)                        6
Věk dítěte 5 let           (1.9.2012-31.8.2013)                        5
Věk dítěte 4 roky        (1.9.2013-31.8.2014)                        4
Věk dítěte 3 roky        (1.9.2014-31.8.2015)                        3
Věk dítěte 3 roky a mladší (1.9.2015-31.12.2015)                        2
   

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 14/989 stanovila uvedená kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písmene b) zákona č.561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let  (§ 34 odst. 1 školského zákona)

II.
Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Výjimka ze shora uvedeného se vztahuje pouze na  děti, které vykonávají v mateřské škole povinnou docházku.

III.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu rozhoduje ředitel. (§ 34 odst. 3 školského zákona)

IV.

 O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také příslušného registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost s přihlédnutím na vyjádření odborného lékaře.

V.

V případě rovnosti bodů se přijímají děti od nejstaršího po nejmladší v dané věkové kategorii. Ředitelka mateřské školy má právo zohlednit individuální důvody uvedené rodiči.